Ogólny porządek i postrzeganie świata nakazuje nam każdą rzecz ubierać w formę.
Jak zatem wyobrazić sobie coś, co jest zupełnie bezkształtne i z założenia nie posiada nawet definicji?

Wystawa „Bezformie” prezentowana w galerii Szklarnia jest efektem współpracy studentów dwóch łódzkich ośrodków artystycznych: Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Filmowej.

Wraz z młodymi artystami przygotowaliśmy ekspozycję inspirowaną „bezformiem”. Terminu tego używał francuski pisarz Georges Bataille: „Z założenia bezformie odrzuca jakikolwiek schemat i hierarchię, jest anarchistyczną i przewrotną kategorią, która nie istnieje w opozycji do formy i nie odnosi się do treści”.
Naszym celem jest pokazanie obrazów, które nie mają jednoznacznej, określonej definicji komunikatu.
Ten „zamach” na formę wzbudza poczucie dysharmonii i dezorientacji. Prezentowane obrazy w swojej materialnej konkretności wymykają się pojęciom, wykraczają poza prostą ilustracyjność i narrację. Prace zostały wybrane
w taki sposób, aby mogły przyjmować rozmaite konfiguracje, odpowiednio dostosowując się do przestrzeni wystawy. Każda z nich zdaje się balansować na granicy, stając się medialną hybrydą.

Niekonkretne, bezforemne, w których niejednorodność miesza się z niejednoznacznością, a forma przekształca się w bezformie…

kurator: Dagmara Bugaj

 

http://szklarniaszkolyfilmowej.pl/uploads/960x528talaga.jpg

Bartek Talaga / RE:MONTAŻ

http://szklarniaszkolyfilmowej.pl/uploads/960x528osuch.jpg
Anita Osuch / Bezformie

http://szklarniaszkolyfilmowej.pl/uploads/960%20x528berlak.jpg
Krystian Berlak / Hepatitis

A general order and perception of the universe make us disguise each object in a form.
How can one imagine something, which is totally formless and has no definition in principle?

The exhibition "Formlessness" presented in the Szklarnia Gallery has been an effect
of cooperation of students of two Łódź artistic centres: Academy of Fine Arts and Film School.

We have prepared an exhibition inspired by "formlessness" together with young artists. The term was used by French writer Georges Bataille: "In principle, formlessness rejects any schemes and hierarchies; it is an anarchistic and perverse category, which does not exist in opposition to the form and does not refer to the content”.

Our objective is to show pictures that have no one specific definition of communication. This "attack" against a form evokes a feeling of a discord and confusion. The works shown at the exhibition escape any accepted frameworks of types and obviousness of classification.

The pictures shown at the exhibition escape any notions as far as their material substantiality
is concerned; they transcend any simple illustrative quality and narration.

The works have been chosen in a way enabling various configurations to adjust to the exhibition space. Each of them seems to oscillate at the border becoming a media hybrid.

Non-specific, formless, where a lack of homogeneity mixes with ambiguity, and where form converts into formlessness …

Curator: Dagmara Bugaj

Bezformie
Informe

19.11 - 19.12