Underground
Marzena Abrahamik

 

Underground to wizualny projekt badawczy, poruszający takie zagadnienia, jak wkład kobiet w polskie górnictwo, proces odchodzenia od produkcji węgla i wynikające z niego przemiany kulturowe w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – największego zagłębia węglowego w Europie.

Poprzez zderzenie indywidualnych historii i doświadczeń swoich bohaterek ze strukturalnymi zmianami związanymi z rozwojem regionu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Marzenie Abrahamik udaje się wydobyć wyzwania kluczowe nie tylko dla tego przemysłowego regionu Europy, a dotyczące przeciwstawnych racji polityki gospodarczej i potrzeby odpowiedzi na zmiany klimatyczne, globalnego kryzysu energetycznego i konieczności zmiany na bardziej czyste/zielone źródła energii.

Podczas gdy Polska nadal stara się dywersyfikować gospodarkę i tworzyć alternatywne miejsca pracy dla przemysłu węglowego i górnictwa, projekt skupia się na istniejącej architekturze kopalń, które powoli przekształcane są w infrastrukturę kultury oraz na kształtowaniu się w tej sferze współczesnej kobiecej tożsamości.

Underground jest kontynuacją wcześniejszych projektów Marzeny Abrahamik, badających ponowoczesną fragmentację kobiecej tożsamości, zakotwiczonej w doświadczeniu historycznym. Projekt sprawdza, w jaki sposób kobiety-górniczki mogą być przedstawiane jako podmioty, przeciwstawiając się binarnemu systemowi reprezentacji, a jednocześnie nie skupiając się na fizycznych zdolnościach protagonistek.

Underground przygląda się trwającym złożonym zmianom tożsamości narodowej i lokalnej w Polsce oraz bada, w jaki sposób kobiety pracujące w śląskim przemyśle mogą na nowo wyobrazić sobie siebie w społeczności, której zwornikiem nie będzie już kultura przemysłu węglowego.MARZENA ABRAHAMIK

ukończyła Uniwersytet Yale z tytułem magistra sztuk pięknych oraz otrzymała licencjat z nauk politycznych i filozofii z Uniwersytetu Loyola. Jest artystką wizualną i wykładowczynią School of the Art Institute in Chicago, skupiającą się na osobistych historiach i przywiązaniu jej bohaterek do nieosiągalnych a zarazem niezbędnych do przetrwania fantazji, poprzez które bada społeczne formacje i przemiany. Pracuje seriami fotograficznymi, w których obrazy są zakotwiczone w wydarzeniach historycznych, a jej formalne zainteresowania światłem, kolorem, ruchem i gestem łączą poszczególne obrazy w dzieła o niezwykłej mocy wyobraźni. 
 
Wystawy: Girl Play & A L’ouest, indywidualne wystawy w Johalla Projects, a także wystawy w The Turchin Centre for the Visual Arts oraz Gallery of Classic Photography. 
Wystawy zbiorowe: Serralves Foundation w Porto; Heaven Gallery, Chicago; Latitude, NY; Whitney Houston Biennale; Silver Eye Center for Photography, Pittsburgh; Weinberg/Newton Gallery, Chicago; Soccer Club, Chicago; Aperture, NY; Johalla Projects, Chicago; Art & Design Festival oraz Międzynarodowy Festiwal Fotografii. Bibliografia: The Art of Mushroom, Sacrosanct i Shannon. Marzena Abrahamik jest laureatką nagród Fulbright Scholar Award, John Ferguson Weir Award, PACC, & IAS Artist Project Grant. Kolekcje: Art Institute w Chicago, The Museum of Contemporary Photography i Biblioteka Haasa, Yale University. 

 

Kuratorzy wystawy: Ewa Ciechanowska, Krzysztof Pijarski

Underground 

Marzena Abrahamik 

 

Underground is a visual research project that takes up and engages in such topics as women’s contribution to the Polish mining industry, the process of transitioning away from coal production, and the resulting cultural transformations in the Upper Silesian Coal Basin region in Poland – the largest coal basin in Europe.  

By confronting the individual histories and experiences of her protagonists with the structural changes introduced in the region in the wake of Poland’s accession to the European Union to drive development, Abrahamik manages to extract the challenges crucial not only to this industrial region in Europe, connected to the opposing reasons of economic policy and the need to counter climate change, the impending global energy crisis and the necessity to migrate to cleaner/greener energy sources. 

As Poland continues to diversify the economy and establish employment alternatives to coal, this project captures the existing architecture of coal mines as objects transformed into cultural infrastructure and foregrounds the formation of contemporary female identity within heavy industry in Poland.  

Underground is a continuation of Marzena Abrahamik’s earlier projects exploring the postmodern fragmentation of female identity, anchored in historical experience. The project examines how women miners can be represented as subjects, defying the binary system of representation while refusing to focus on their physical abilities. 

Underground examines the ongoing and complex changes around national and local identity in Poland and examines how women within Silesian heavy industry can re-imagine themselves within a community that may no longer be anchored by the coal mining culture. 
 
MARZENA ABRAHAMIK
graduated with an MFA from Yale University, and a BA in Political Science and Philosophy from Loyola University. A visual artist and educator (School of the Art Institute of Chicago), inspired by personal histories and attachments to fantasies that are as unachievable as they are necessary for survival, to investigate communal formations and transformations. Working through photographic series where images are anchored in historical events, her formal interests in lighting, color, movement, and gesture connect individual images into highly imaginative and critical bodies of work. 

Exhibitions: Girl Play & A L’ouest, solo shows at Johalla Projects, as well as exhibitions at The Turchin Centre for the Visual Arts and the Gallery of Classic Photography. Group exhibitions: Serralves Foundation, Porto; Heaven Gallery, Chicago; Latitude, Chicago; Whitney Houston Biennale; Silver Eye Center for Photography, Pittsburg; Weinberg/Newton Gallery, Chicago; Soccer Club, Chicago; Aperture, NY; Johalla Projects, Chicago; Art & Design Festival and the International Photography Festival. Bibliography: The Art of Mushroom, Sacrosanct i Shannon. Marzena Abrahamik is the recipient of a Fulbright Scholar Award, the John Ferguson Weir Award, the PACC, and the IAS Artist Project Grant. Her work is included in the collections of the Art Institute of Chicago, The Museum of Contemporary Photography, and the Haas Family Art Library at Yale University. 

Curators: Ewa Ciechanowska, Krzysztof Pijarski

Underground
Marzena Abrahamik

13.06 - 31.08