Życie jest ekstremalnie piękne / Life is extremely beautiful
Magdalena Moskwa

 

Moskwę zawsze interesował pogłębiony psychologicznie portret, w którym ciało stanowi formę relikwiarza – "puszki dla ducha". Na przestrzeni lat jej sztuka zbliżała się od ogólnego wizerunku do najdrobniejszych fragmentów ciała, skóry, a nawet wnętrza ciała. Reliefowe opracowanie powierzchni zaprawy kredowej na desce, która w malarstwie Moskwy zastępuje płócienne podobrazie, umożliwiło autorce oddawanie iluzji pulsowania, miękkości, ciepła ciała, penetrację w głąb obrazu, instalowanie małych obiektów - włosów, błon, iluzji powłok i organów. "(…) przez ten gest autorka realnie i symbolicznie dokonuje utożsamienia obrazu z ciałem. Maluje już nie obrazy ciała, ale ciało obrazu… Sam obraz staje się materią »cielesną«" (Wicherkiewicz, L. (2012), Moc wizerunku, EXIT Nr 3 (91).


Nowsze prace Magdaleny Moskwy odchodzą całkowicie od tradycyjnie rozumianego obrazu, stają się obiektami, rzeźbami, coraz bardziej abstrakcyjnymi przedstawieniami. Taka decyzja, w odczuciu autorki, umożliwia wygenerować czystszy i bardziej uniwersalny ładunek ekspresji i energii.

"Malarstwo Moskwy często kojarzone jest z turpizmem, lecz artystka twierdzi, że zajmuje ją piękno, którego najgorliwiej szuka tam, gdzie wydaje się najpewniej nieobecne. Próbuje je dostrzec i dzielić się nim z innymi poprzez swoje obrazy. Interesuje ją zawsze piękno mniej oczywiste, trudne”- pisze Maria Morzuch w "Stopklatka żywiołu wyobraźni" (2015).  

Magda Moskwa zajmuje się również fotografią, haftem, tworzy obiekty–ubrania o nieużytkowym charakterze. Jest finalistką Gwarancji Kultury w kategorii Sztuki wizualne (2015). Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych krajowych i zagranicznych. Ubrania–obiekty autorstwa Moskwy można było oglądać jako kostiumy teatralne m.in. w 2008 r. w przedstawieniu „Makbet” w reż. Mariusza Grzegorzka w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Na wystawie „Życie jest ekstremalnie piękne” zostaną pokazane najnowsze obiekty, rzeźby artystki, jak również prace z wcześniejszych lat, pokazane razem mają ukazać ewolucję sztuki Magdaleny Moskwy. 

Wernisaż wystawy 24.11.2017 r.

godz. 18:00

Uwaga!: wystawa otwarta w niestandardowych godzinach pracy galerii;
pn. - pt., 16:00-19:00
oraz w soboty 25.11, 2.12, 9.12 i 16.12, w godzinach 12:00-16:00

wystawa czynna do 21.12 2017 r.

 

 

www.magdamoskwa.art.pl 

The thing that interests Magdalena Moskwa most in painting, photography and objects is the deepened psychological portrait, in which the body is presented as a form, reliquary a 'container for the spirit'. Over the years Moskwa’s art came from general image to visualising the smallest details of the body, skin and even inside of the body.  Relief work on board and chalk temper surfaces, which in Moskwa’s paintings have replaced the stretcher and canvas, allowed the author to create illusion of pulsing, smoothness, warmth of flesh, penetrating to the inner parts of painting, installation of small objects, hair, membrane, illusions of sheaths and organs. “(…) with this gesture the author causes us to realistically and symbolically identify painting with flesh. She does not make a painting of flesh, but a flesh of painting…. The painting itself becomes a “fleshy” matter. (Wicherkiewicz, L (2012), Power of Image, Exit Nr 3 (91))

More recent works of Magdalena Moskwa depart from traditional understanding of painting, being presented as objects, sculptures, becoming even more abstract presentations. This decision, according to the author, allows it to generate more pure and universal utterance of expression and energy.

“Moskwa's works are often associated with turpism, but the author states that her art is focused on beauty, while she is most dedicated to find it in places, where it is less likely to be found. She tries to find it ad share it through her paintings. What interests her is the less obvious beauty, the difficult one” - wrote Maria Morzuch in “Stopklatka żywiołu wyobraźni” (2015)

Magda Moskwa works with painting, photography, embroidery, creating objects-clothes that are not designed to wear (her works could be seen in  the play “Makbet” directed by Mariusz Grzegorzek in Stefan Jaracz Theatre in Łódź, 2008)

The exhibition “Life is extremely beautiful” presents artist's most recent objects and sculptures, as well as her works from earlier years, presenting them all together we intend to show the evolution of Magdalena Moskwa's art.

 

Hours: Monday-Friday – 4pm-7pm

Saturday ( 25.11, 2.12, 9.12 i 16.12) – 12am-4pm

 

Oppening: November 24, 2017 ; 6 pm

Exhibition will run untill December 21, 2017

Życie jest ekstremalnie piękne
Magdalena Moskwa

24.11 - 21.12