Przed stworzeniem Adama i Ewy, żyła istota podobna do człowieka, która umiała latać. Była zbudowana z materii tak lekkiej, że unosiła się siłą swojej woli. Stąd być może, wzięła się legenda o Elfach. Podobno przy lepieniu człowieka przez Boga, zaciekawione istoty bardzo przeszkadzały Stwórcy. Wyłapał je (prawie) wszystkie i ożywiając Adama uwięził je w jego duszy. Dlatego też człowiek ma tak niepohamowaną chęć unoszenia się, lotu, chociaż jego ciało z ziemi-gliny nie pozwala oderwać się od niej.

ze starej legendy Yshp’a Keroby

Od dawna miałem w planie zbudowanie mechanizmu do latania. Testowałem różne rozwiązania, najlepszy okazał się napęd z miotły wiedźmy. Urządzenie nazwałem Nie-Lot. Okazało się, że stał się czymś więcej niż tylko konstrukcją. Nie-Lot stał się eteryczny, finezyjny, leciutki, mgielny, pajęczy, ulotny i zwiewny. Kiedy patrzę przez niego w górę, na niebo, na gwiazdy – czuję swoją małość, nicość, niemoc. A może wielkość, podniosłość i chęć zjednoczenia się z ogromem świata?

dedykuję Franz’owi Reichelt

Łódź, 1 marzec 2016

 

Grzegorz Przyborek

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafiki w l974 roku. Od 1976 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w PWSFTViT w Łodzi. Ponadto pisze teksty o fotografii. Ma w swoim dorobku dydaktycznym wielu wychowanków aktywnie działających w sztuce. Twórczość w zakresie fotografii, mediów elektronicznych, obiektu, instalacji, rysunku, grafiki, rzeźby oraz  pogranicza innych dyscyplin sztuki. Brał udział w wielu wystawach w Polsce oraz za granicą.

 

 

 

NO – FLIGHT

Before Adam and Eve were created, there was a creature similar to man who could fly. It was made of such light matter that it could fly using its willpower. Perhaps this is where the legend about Elves came from. They say that when God modelled man some intrigued creatures interfered seriously. He caught them all (almost) and when giving life to Adam He confined them in his soul. Therefore, man has such an uncontrolled inclination for flying although man's body of ground – clay does not allow to lift off.

From Yshp Keroby's old legend

I have planned to construct a mechanism for flying for a long time. I have tested various solutions but a drive made of the witch's broom proved best. I gave a No-Flight name to this equipment. It appeared that it has become something more than a structure. No-Flight became ethereal, delicate, light, misty, cobwebby, volatile and airy. When I look up at the sky, stars through it – I can feel my littleness, nothingness, disability. Or perhaps my bigness, loftiness and inclination towards the unification with greatness of the world?

I dedicate it to Franz Reichelt

Łódź, 1 March 2016      

 

Grzegorz Przyborek

A graduate from the Academy of Fine Arts named after Władysław Strzemiński in Łódź. A diploma from the Faculty of Graphics in 1974. Since1976 an academic staff member at the Academy of Fine Arts in Łódź and PWSFTViT in Łódź. Also an author of texts about photography. A teacher of many graduates who have been actively participating in art. Artistic works in photography, electronic media, exhibit, installation, drawing, graphics, sculpture and other arts involved. He participated in many exhibitions in Poland and abroad.

                                                                                                                

NIE - LOT
Grzegorz Przyborek

11.06 - 31.08