Tematem moich prac jest wykluczenie.
Fotografie powstały na przestrzeni ostatnich 3 lat w Bangladeszu, Kenii, Tanzanii i Indonezji. Dotykam historii osób skazanych na izolację. Wyznanie, kolor skóry i choroba to czynniki, które zmusiły ich do życia na uboczu. Nawiązałem z nimi bliskie relacje i podjąłem obietnice, których nie mogę złamać…
Uważam, że jesteśmy na Ziemi tylko gośćmi na ten czas. Nie chcę pozostawić po sobie tylko mokrego ręcznika w łazience, czy pustego kieliszka w gronie przyjaciół. Wyznaczam cele podróżnicze i dążę do ich realizacji. W konsekwencji, bardzo często okazuje się, że nie sam efekt był najważniejszy, ale emocje, uczucia, które dzięki nim mogłem przeżyć i uwiecznić na swoich pracach, ludzie, którzy stanęli na mojej drodze, sytuacje które mnie ukształtowały...

Artur Gutowski
arturgutowski.com

 

Trudno jest przekładać obrazy na słowa. Patrzę na fotografie Artura Gutowskiego, staram się nazwać to, co widzę i…czuję się bezradny. Bo jeszcze, nie daj Bóg, spłycę. Albo przeinterpretuję. Albo zaszufladkuję. Zafałszuję. To już lepiej niech te obrazy pozostają poza słowem. Niech mówią swoim językiem. Niech budzą niepokój, sumienie, wyobraźnię, wrażliwość – nikt nie pozostanie obojętny.

Widzę te obrazy nawet wtedy, gdy już na nie nie patrzę. Myślę o nich. Odciskają ślad.

Dariusz Fedor
Redaktor naczelny  „Kontynentów”

 

Ciekawość poznania świata istnieje od zawsze. Artur Gutowski jest fotografem, podróżnikiem, wędrowcem, przynoszącym nam zdjęcia, w których gęstość i intensywność świata jest porażająca. Artur zawęził problematykę swoich zdjęć do ludzi wykluczonych. Hasło wykluczenie narzuciło mi formę konstrukcji ekspozycji – ponieważ zdjęcia Artura pokazują ludzi sponiewieranych, odrzuconych, wyrzuconych poza nawias pewnych grup, wystawa nie może być mieszczańsko-elegancko wyglancowana, ona będzie zamkniętym w ogrodzeniu OBOZEM fotografii.

Grzegorz Małecki
opieka artystyczna, aranżacja wystawy

 

 

 

arturgutowski.com

The theme of my works is exclusion.
Photographs have been taken for the last 3 years in Bangladesh, Kenya, Tanzania and Indonesia. I touch stories of people doomed to isolation. Religion, skin colour and diseases are factors compelling them to live off the beaten track. I have established close relationships with them and made promises I cannot break…

I think we are only guests on the Earth for the meantime. I do not wish to leave a wet towel in the bathroom or an empty glass in a circle of friends only. I set destinations and attempt to reach them. As a result, it appears quite often that the effect is not most important; what matters are emotions, feelings that I had an opportunity to experience when encountering people like them, and have memories of them in my works, people I have come across, situations that have shaped me  ...

Artur Gutowski
arturgutowski.com

 

About photographs by Artur Gutowski
It is hard to translate images into words. I look at photographs by Artur Gutowski, I endeavour to name what I can see and…I feel helpless. Because, God forbid, I will reduce their meaning or over interpret. Or pigeonhole. Or distort. I would rather leave these images beyond a word. Let them speak their own language. Let them trouble, stir conscience, imagination, develop sensitivity – nobody can stay indifferent. They are impressive.

Dariusz Fedor
Editor-in-Chief of the "Continents"

 

Curiosity about the world has always existed. Artur Gutowski is a photographer-traveller who brings us photographs in which density and intensity of the world is chilling. Artur has restricted the themes of his photographs to people excluded. The exclusion motto imposes the structure of the exhibition display – it cannot be of middle-class-smartly polished nature because photographs Artur takes show ill-treated, rejected people, outcasts from certain social groups; therefore the exhibition shall be a CAMP of photography.

Grzegorz Małecki
artistic supervision, exhibition arrangement

The world is a book and those who do not travel read only one page
Artur Gutowski

26.02 - 13.03