Łyko
Tomasz Rolniak

Twórczość Rolniaka stanowi wyraz fascynacji przedmiotami, kolekcjonowaniem ich i twórczym przekształceniem. Wykorzystuje kontrast nieruchomego porządku form geometrycznych z materialnością i dynamiczną naturą przedmiotów, która najbardziej dostrzegalna jest w procesach rozkładu. Strategia ta przełożona została również na poddaną kreacji artysty przestrzeń galerii. Poprzez rekonfigurację, analizę, przekrój czy fragmentaryzację wizerunków i okazów pochodzących z marginesów tradycyjnych systemów porządkowania (takich jak odpady, kawałki drewna, szczątki zwierzęce, grzyby pasożytnicze, fragmenty ludzkiego ciała), podejmuje próbę stworzenia nowych relacji i alternatywnego systemu porządkowania rzeczywistości.

kuratorka Martyna Karpowicz

 

Tomasz Rolniak – Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, obiektami oraz obrazem ruchomym, edukacją i scenografią. Urodzony 28 lutego 1981 r. w Brzozowie. Absolwent Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – dyplom z wyróżnieniem z malarstwa oraz aneks z rysunku. Studiował również archeologię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. Autor 16 wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 200 zbiorowych, prezentowanych w kraju i za granicą (min.  Belgia, Grecja, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry). Obecnie stara się żyć i tworzyć w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This creativity is an expression of the fascination with objects, collecting them and finding creative ways to transform them.

It uses the contrast of static order of geometric forms with material and dynamic nature of objects, which is most visible in the process of decay. This strategy was also translated to the gallery space treated with artistic creativity. With the use of reconfiguration, analysis, cross-section or by fragmentation of images and samples taken from the edge of modern organisation systems (such as waste, pieces of wood, animal carcass, parasitic fungi, fragments of human flesh) he tries to create new relations and an alternative system to organise reality.

curator Martyna Karpowicz

Tomasz Rolniak works with painting, photography, drawing, objects, and moving image. He is an educator and set designer. Born on the 28th February 1981 in Brzozów, he graduated with distinction from Faculty of Art at the Rzeszów University –  diploma in painting with annex in drawing. He also studied archaeology at Rzeszów University and Film and TV Production Organization at Film School in Łódź. The author of 16 solo exhibitions and participant of more than 200 joint exhibitions presented in Poland and abroad (i.e. Belgium, Greece, Lithuania, Germany, Romania, Slovakia, Switzerland, Ukraine, Hungary). At present he tries to live and work in Łódź.

 

Łyko
Tomasz Rolniak

15.06 - 31.08