"Essayer de résoudre toutes les questions qui sont demeurées en suspens".
Patrick Modiano: Quartier perdu, Éditions Gallimard, 1984.

"Calamitosus est animus futuri anxius".
Seneca: Epistolae Ad Lucilium (XVIII).

 

W obecnym świecie fotografia osiągnęła apogeum swoich wielorakich funkcji, zbieranych od 1827 roku. Oko ludzkie i obiektyw fotograficzny przeniknęły się i, tym samym, stały się względem siebie przezroczyste. Ta transparencja odarła rzeczywistość z naskórka ponętności.

W tej rozbitej perspektywie pozbawionej point de fuite jesteśmy jednocześnie osaczeni i wolni w ekspresji. Meandry tego stanu rzeczy przybierają formy nieskończenie różne: uzupełniają się, wykluczają, jednoczą lub konfliktują.

Czy tak jest?

Czy, być może, tymczasowość jest immanentną cechą fotografii, a dialog z nią – ciągłym stanem?

Patrzę na rzeczywistość, która mnie otacza, przez kalkę pamięci i emocji.

Widzę świat dookoła poprzez wspomnienia i towarzyszące im uczucia wobec osób i miejsc oraz zdarzeń, które poznałem, przeżyłem; poprzez wybrane, pojedyncze dzieła sztuki i ich zderzenia z tym, co jest mi bliskie tu i teraz.

Posługuję się twórczo fotografią, obrazem ruchomym, przedmiotami. Zastanawiam się nad ich relacjami między sobą: czy są w stanie wyrazić ideę tytułu, który je spina (tytułu odsyłającego do palety kolorów lakierów do paznokci!)?

W sposobie doboru prac i ich ekspozycji interesuje mnie zagadnienie sensu pojedynczości i oryginalności, kopii i powielania, trwałości i zniszczalności.

Czy pojęcia albo słowa są fotogeniczne?

Czym się kieruję, a co znajduję?

Co mnie inspiruje do fotografowania, a co jest faktem lub objet trouvé, gotowym do utrwalenia za pomocą fotografii?

Błądzenie po obrzeżach fotografii i spotykanie tam właśnie nowych połączeń (z czymś na kształt życia, jego odbicia?), wydaje mi się teraz najciekawsze.

Te wątki stanowią kanwę obecnej wystawy i projektu (który nie wydaje mi się zakończony): czasy mieszają się tu bez hierarchii względem siebie, a ich sploty mogą być niczym nieograniczone.

 

Warszawa, 11 01 2015
Wojtek Wieteska

 

"Essayer de résoudre toutes les questions qui sont demeurées en suspens".
Patrick Modiano: Quartier perdu, Éditions Gallimard, 1984.

"Calamitosus est animus "Calamitosus est animus futuri anxius".
Seneca: Epistolae Ad Lucilium (XVIII)

 

Nowadays, photography has achieved an apogee of its multiple functions which have accumulated over time since 1827.  Human eye and camera lens have merged and have become transparent to each other.  This transparency has skinned reality of its allure. 

In this broken perspective, deprived of point de fuite, we are both trapped and free to express ourselves.  Meanders of this status quo assume infinitely different forms: they compliment each other, exclude each other, unify or become conflicted.

Is that so?

Or, perhaps, impermanence is an imminent quality of photography and a dialogue with it, a permanent state?

I observe reality that surrounds me through a tracing paper of memories and emotions.  I perceive the world around me through recollections and associated with them feelings towards people, places and events I got acquainted with and lived through; through selected, singular pieces of art and their clash with what is dear to me here and now.  I use photography creatively, I use a moving image, objects.  I ponder over their mutual relations; are they able to express the idea behind the title which is meant to bring them all together (the title which refers to a color palette of nail polishes)?

In a selection of works and their exposition, I am interested in concept of meaning, singularity and originality, copy and imitation, permanence and destruction.

Can notions or words be photogenic?

What drives me? What do I find?

What inspires me to take photos and what is just a state of affairs or an objet trouvé, all set and ready to be captured in a photograph?

 

Wandering at the borders of photography to encounter there new connections (with a form of life, its reflection?)) is what presently interests me the most.

All these considerations lend a frame to the present exhibition and the project (which I do not consider completed): times mix with no particular hierarchy and their intertwinements may as well be infinite.

 

Wojtek Wieteska

Warsaw, 01/09/2015

 

NAILING LOVE
Wojtek Wieteska

28.05 - 31.08