PUK, PUK, PUK… – Kto tam…? To ja…


WIEM ile widzę,

WIDZĘ ile wiem,

WIDZĘ i WIEM,

Jeśli WIDZĘ –  N  I  C –

– umarłem…

 

Widzę… komunikuję się z tym co widzę, komunikuję się
z tym emocjonalnie, widzę postacie, żywe – w widowisku, „żywe” – malowane na obrazie… widzę także jako – żywe, takie same jakie żyją obok mnie, które  tworzą zdarzenia, uczestniczą w wydarzeniach.

Nie każde zdarzenie staje się wydarzeniem, zaś, co ważne,  każde wydarzenie jest dla mnie istotne.

Powinienem umieć  je  z o b a c z y ć, przyjrzeć się jemu, muszę mieć w sobie  Ź r ó d ł o aby w nie – w to wydarzenie  –  „wejść”,  muszę mieć DOBRE ŹRÓDŁO w sobie, aby w tym co widzę zaistnieć…

Nim jest moja wiedza, moje emocje, mój system  wartości...
Ja nim jestem.

Nie ma innej możliwości – MY DWAJ…
ŚWIAT i JA…

To jest POCZĄTEK.

RESZTĘ, ciąg dalszy… jeśli zechcesz… dopiszę… dodam… doniosę… opowiem… Dam… dam TOBIE…

Jeśli chcesz… zdecydujesz się… To będzie 
T W O J E …

 

GM – Grzegorz Małecki
2014/korekta 2015

 

 

 

KNOCK, KNOCK, KNOCK … – Who is it…? It's me…


I KNOW how much I can see,

I KNOW how much I know,

I CAN SEE AND I KNOW,

If I CAN SEE –  N  O  T  H  I  N  G –

– I died…

 

I can see… I can communicate with what I can see, and I communicate with it emotionally, I can see human figures, live –bin the performance, "live" – painted on the painting… I can also see as - live, they are like those who live next to me, those who create events, participate in events.

Not every single event can become an affair, whereas, what is important, every single affair is significant to me.

I should know how to s e e  it, take a good look of it, I must have a S o u r c e  in me – to be able to get inside – inside this affair  – "enter into",  I must have A GOOD SOURCE in me to be able to exist in what I can see…

My knowledge, my emotions, my system of values are it... I am it.

There is no any other alternative – TWO OF US… THE WORLD AND MYSELF…

It is just the BEGINNING.

THE REST, any continuation… if you wish… I shall write up… add… bring… tell… Give… give it to YOU…

If you wish… decide… It will be Y O U R S …

 

GM – Grzegorz Małecki
2014/correction 2015

Przepraszam, nie mogę się powiesić u ciebie w domu…
Grzegorz Małecki

31.03 - 19.04